W drodze do mądrego gospodarowania
tworzywami sztucznymi

Rezolucja 5. sesji Zgromadzenia ONZ ds. środowiska (UNEA5) z marca 2022 UNEA 5/14 „Koniec z Zanieczyszczeniem Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego" , wymierzona jest przeciwko zanieczyszczeniu środowiska plastikiem i dotyczy pełnego cyklu życia plastiku. W tym jego produkcji, projektowania i zarządzania odpadami. Podążając za nią, wychodzimy do Was z naszą wyjątkową inicjatywą #EndPlasticPollution.

Nasz cel

Optymalizacja użycia tworzyw sztucznych, odzysk surowców i ich ponowne użycie, ale również zagospodarowanie odpadów, które już trafiły do środowiska oraz edukacja.

Dołącz do nas

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do grupy roboczej, która stworzy rekomendację dla międzynarodowego prawa:

Dołącz do inicjatywy  →

#EndPlasticPollution – zostań częścią największej polskiej inicjatywy

#EndPlasticPollution to działanie motywowane pilną koniecznością zażegnania globalnego kryzysu zanieczyszczenia środowiska plastikiem. W listopadzie 2022, inicjatywa #EndPlasticPollution weszła w kolejny etap, w którym przedstawiciele nauki, biznesu, administracji oraz trzeciego sektora, dołączają do grona wypracowującego rozwiązania i rekomendacje dla powstającego prawa międzynarodowego.

W projektowaniu produktów potrzebujemy rozwiązań holistycznych, uwzględniających różne branże i całą drogę cyklu życia plastiku. Z analizy UNEP wynika, że samo przejście na gospodarkę cyrkularną może do 2040 r. zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów o ponad 80 proc., zredukować produkcję pierwotnego plastiku o 55 proc. oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 25 proc. Taka perspektywa utwierdza, że gra jest warta świeczki.Maria Andrzejewska
Dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa

W chwili obecnej, inicjatywa #EndPlasticPollution prowadzi nabór do grupy roboczej, która zajmie się opracowaniem zaleceń. Kierujemy nasze zaproszenie do szerokiego grona: przedstawicieli nauki i biznesu, rządów, samorządów, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Dzięki wspólnej platformie dyskusji, wiedza i doświadczenie uczestników znajdą zastosowanie przy tworzeniu rekomendacji dla Intergovernmental Negotiating Committee (INC), raportu dobrych i złych praktyk oraz implementacji prawa międzynarodowego.

Wyzwania dotyczą całego łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem branży retail, motoryzacyjnej, kosmetycznej, budowlanej, FMCG i modowej. Angażując się w projekt, każda z zaproszonych firm i instytucji będzie miała okazję w otwarty sposób podzielić się swoim doświadczeniem, praktykami, innowacjami oraz refleksjami i tym samym realnie wpłynąć na działania dla zrównoważonego rozwoju, tak w Polsce, jak i w Regionie.

Zapraszamy do współpracy!

Inicjatywa #EndPlasticPollution jest realizowana przez UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl